Nemokamas pristatymas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Norvegijoje nuo 100 eur.

Privatumo Politika


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Tęsdami naršymą Jūs sutinkate su
japoni.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką.

PATVIRTINTA
UAB „Altavida“ direktoriaus
2020 m. vasario 20 d. įsakymu 20/02-20
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. Pagrindinės sąvokos

1. Bendrovė – UAB „Altavida“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruota
buveinė yra Aukštabalio g. 4-15, Šiauliai, įmonės kodas 3005435949, duomenys apie kurią kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre.
2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.
3. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir
Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra
tvarkomi.
4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio
tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo,
kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą
ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal
vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar
socialinės tapatybės požymius;
5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
6. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus
(išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas,
kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas,
paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks
veiksmas arba veiksmų rinkinys.
8. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami
automatinėmis priemonėmis.
9. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų
valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti
nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
10. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens
duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės
aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės
aktuose.

11. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais,
religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip
pat informacija apie asmens teistumą.
12. Socialinis ir viešosios nuomonės tyrimas – sisteminis duomenų ir (ar) informacijos apie fizinius ir
juridinius asmenis rinkimas ir interpretavimas statistikos, analizės ir kitais socialinių mokslų taikomais
metodais siekiant gauti sprendimams priimti reikalingas įžvalgas. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės
tyrimą, negali būti vykdoma tiesioginė rinkodara.
13. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų
subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi
su juo susiję asmens duomenys;
14. Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant
duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens
sveikatos būklę;
15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes
ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
16. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų
tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti
duomenis.
17. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas
(struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir
naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
18. Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos
atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

II. Bendrosios nuostatos

1. Šios Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant asmens duomenis,
naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip
pat nustato Duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su
asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
2. Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą
Bendrovėje, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei užtikrinti kitų susijusių teisės aktų
laikymąsi ir įgyvendinimą.
3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, Duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.
4. Bendrovė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu,
registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės tarpininko biurą, prisiregistravęs prie
Bendrovės internetinio puslapio ir tapęs registruotu vartotoju (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia), tapęs
Bendrovės klubo nariu (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia) ar naudodamasis Bendrovės internetiniu
puslapiu.

5. Bendrovė rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu ir vertindama Duomenų subjekto pasitikėjimą,
įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose
Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems
tretiesiems asmenims, išskyrus, užtikrinant tinkamą užsakytų paslaugų ir sutarties įvykdymą, t.y. Duomenų
subjekto asmeninių duomenų perdavimą Bendrovės grupės įmonėms, partneriams, teikiantiems turizmo
arba kitas, su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Bendrovė taip
pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia
kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais
Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios
asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens
duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir
Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto
duomenimis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens
duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta
tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos
institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus. Bendrovė nenaudoja
ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę,
religinius įsitikinimus ar politines pažiūras ir pan., be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus,
kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.
6. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos
pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.
7. Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:
7.1. Duomenų subjekto paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
7.2. Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;
7.3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje
(kai tokią galimybę Bendrovė suteikia);
7.4. nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
7.5. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
7.6. susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
7.7. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
7.8. tiesioginės rinkodaros tikslais;
7.9. saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;
7.10. verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei
tobulinti jų kokybę;
7.11. susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti kliento atsiliepimus apie suteiktas paslaugas;
7.12. auditui.
8. Bendrovė Taisyklių 7 punkte nurodytais tikslais tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:
(a) vardas;
(b) pavardė;

(c) elektroninio pašto adresas;
(d) telefono numeris;
(f) lytis;
(g) dominanti informacija, kurią prenumeruoja;
(h) adresas arba/ir prekių pristatymo vieta;
9. Duomenų subjektas, savanoriškai pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir
savanoriškai sutinka, kad bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis
šių Taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.
10. Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko Bendrovėje esančius asmens duomenis
arba eidami savo pareigas juos sužino, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys,
kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
11. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
12. Asmens duomenų tvarkymui nustatomas antras saugumo lygis.
III. Asmens duomenų tvarkymas

1. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Bendrovėje įrengtas
asmens duomenų tvarkymo priemones.
2. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai ir Tvarkytojai. Kiekvienas Darbuotojas /Tvarkytojas,
kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens
duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
3. Darbuotojas/Tvarkytojas privalo:
(a) saugoti Asmens duomenų paslaptį;
(b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis
Taisyklėmis;
(c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens
duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;
(d) nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali
kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.
4. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į
vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai
turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui,
iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).
Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
5. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad Asmens duomenų rinkmenos
nebūtų „matomos“ (shared) iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai.

6. Atsakingas už kompiuterių priežiūrą darbuotojas daro kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų
kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, atsakingas darbuotojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per
kelias darbo dienas.
7. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.
8. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus
pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens
duomenis.
9. Tvarkytojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai nutraukiama Tvarkytojo sutartis su Bendrove.

IV. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS

1. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Bendrovės
internetiniame puslapyje, kadangi Duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti Bendrovės
serveris.
2. Bendrovės internetiniame puslapyje taip pat naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai - slapukai
("cookies").
3. Naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų subjekto
kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai.
4. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto
kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto
puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam
puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto
pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų
subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti
asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį
pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė
Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią
funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko
asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės
internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau
naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektas gali rasti savo
anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
5. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal
jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas
nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
6. Bendrovės internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:
6.1. Techniniai slapukai: Bendrovės internetinio puslapio vartotojams Bendrovė stengiasi pateikti pažangų
bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų,
Bendrovė naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą.
Bendrovės internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
6.2. Funkciniai slapukai: Bendrovė taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų
subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka
internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras,

Bendrovės siūlomas keliones bei paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet
jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį.
6.3. Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Bendrovė naudoja siekdama suprasti, kaip Bendrovės lankytojai
naudoja Bendrovės internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti
ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima
Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko
informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį
Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Bendrovė
naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems
parodoma Bendrovės internetinė reklama. Bendrovė nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik
anonimišką informaciją.
6.4. Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Bendrovė naudoja talpindama Bendrovės reklamas kituose
internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija
apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.
7. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti Bendrovei sužinoti Bendrovės
internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti Bendrovės internetinio puslapio vartotojų
srautus, tobulinti Bendrovės internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų
poreikius.
8. Kiekvieną kartą lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje Duomenų subjektas gali priimti ar
atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Bendrovė negali garantuoti internetinio puslapio naršymo
kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori,
naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu
ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje
esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Bendrovės internetinio
puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.
9. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
10. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

V. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

1. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti
informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie
teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą dėl
susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el. paštu.
2. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo
susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip
per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie
duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.
3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo
veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar
žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama
patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius,
netikslius Asmens duomenis.

4. Bendrovė nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų
ištaisymą, sunaikinimą.
5. Bendrovė užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens
duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

VI. Asmens duomenų perdavimas

1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi
atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo/teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią
perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems
asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
2. Bendrovė nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie
sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras.
3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

VII. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai

1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia
nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens
duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius
kiekvienu konkrečiu atveju nustato Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.
2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:
(a) netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo
klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų)
perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo,
kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės
įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinkamas linijų pajėgumas ir apsauga,
kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos, nepakankamos fakso medžiagų
tiekimas ir kt.);
(b) tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į
Bendrovės/viešbučio patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių
tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio
viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);
(c) netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas,
temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės
techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).
VIII. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės
1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias
Asmens duomenų apsaugos priemones:
(a) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių
veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų
apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);

(b) techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių
administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo
kompiuterinių virusų ir kt.);
(c) komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų
duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).
2. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:
(a) operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir
laikymosi kontrolę;
(b) nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;
(c) sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);
(d) programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;(e) autorizuotą
duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.
3. Visi Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo
griežtai laikytis Bendrovėje nustatytų Asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių,
instrukcijų ar tvarkų reikalavimų.

IX. Asmens duomenų tvarkymo terminas

1. Bendrovė tvarko Asmens duomenis kliento 2 metus po to paskutinio užsakymo ar nuo paskutinio
Bendrovės kontakto su klientu, jei Duomenų subjektas neišreiškia pageidavimo, kad duomenys būtų
panaikinti anksčiau.
2. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie
įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
X. Atsakomybė

1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme,
kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles,
taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

XI. Baigiamosios nuostatos

1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam
asmeniui.
2. Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

Ko ieškai?

Nori laimėti 50 eur vertės kuponą?

Laimėtoją renkame kiekvieną mėnesį.

Krepšelis